Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord muutmine

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Põlva 23.04.2020 nr 1-2/5
Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määruse nr 25 “Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel ning arvestades Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020 korraldust nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil".
§ 1. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 19. detsembri 2019. a määrust nr 25 "Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord" muudetakse ja täiendatakse § 3 lõikega 4 järgmises sõnastuses:
"(4) Vanemad vabastatakse kohatasu maksmisest alates 16. märtsist 2020 kuni Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra lõpetamiseni.".
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist 2020.
/allkirjastatud digitaalselt/
Lennart Liba
volikogu esimees