Põlva lasteaed Mesimumm on avatud ja lapsekeskne. Me arvestame lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning loome võimalused ja tingimused lapse igakülgseks arenguks. Õppetegevus planeeritakse traditsioonilistest rahvakalendri tähtpäevadest, aastaaegade rütmist ning koduloolisusest lähtuvalt.

Me väärtustame oma maa kultuuritraditsioone, õpime tundma folkloori - oma juuri, uurime ja avastame maailma koos lapsega.

Tervist edendav

Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema igakülgset arengut. Lasteaia ülesanne on luua eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

Loe lähemalt »

Kiusamisvaba

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Loe lähemalt »

Keelepesa

Keelepesa on lastehoiurühm, lasteaiarühm või terve lasteaed, mis töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.

Loe lähemalt »