Logopeedi ja muusikaõpetaja konkurss

Põlva Lasteaed Mesimumm
kuulutab välja konkursi
  •  logopeedi (1,0), 
  •  muusikaõpetaja (1,0) ametikohtadele. 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada avaldus, elulookirjeldus, kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 05.08.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil mesimumm@polvavald.ee või paberkandjal Põlva Lasteaed Mesimumm, Lina 13, 63308 Põlva.

Täiendav info 5695 4816, direktor.

Kevadkontsert "Sulle emake"

Neljapäeval, 11. mail, ootame emasid, vanaemasid lasteaia sõimerühma õuealale kontserdile. Kontsert algab kell 16.30 ja toimub iga ilmaga.

Meeldetuletus kooliminejate vanematele

Esimesse klassi õppima asumiseks esitab vanem hiljemalt 31. maiks 2017 Põlva Kooli direktorile järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus; 

2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart või väljavõte tervisekaardist;

5) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart. Koolivalmiduse kaarti väljastatakse alates 16. maist;

6) lapse foto, suuruses 3 × 4 cm.

Dokumendid tuleb viia Põlva Kooli kantseleisse aadressile Kesk 25, Põlva.

Dokumentide tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse kooli koht vabaks ja sellele kohale võetakse lapsi kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põlva vald.Koha kasutamine suvel valvelasteaias

Lasteaeda vastuvõtmise kord ütleb:
Valvelasteaias koha saamiseks esitab vanem vormikohase taotluse valvelasteaia direktorile hiljemalt 15.mail.
Tuletame meelde, et kui soovite valvelasteaias kohta kasutada, siis on vajalik esitada taotlus ja toimetada see isiklikult Lepatriinu lasteaeda.
Taotluse vorm on kättesaadav valla kodulehel ja rühmades paberil.

Pildistamispäev

12.aprillil on  lasteaias pildistamispäev algusega kell 9.00. Graafikud rühmades. Pilte teeb Põlva Foto.

Arhiiv