Põlva Lasteaed Lepatriinu hoolekogu koosseis

Põlva Vallavalitsuse 17.10.2023. a
korralduse nr 2-3/434 "Põlva Kooli ja Põlva valla
koolieelsete kasteasutuste hoolekogude koosseisude
kinnitamine
Lisa 2
Põlva Lasteaia Lepatriinu hoolekogu koosseis
Eva Jerotskaja Kannikese rühma vanemate esindaja
Klarika Kopõtin Sinilille rühma vanemate esindaja
Viivika Treier Meelespea rühma vanemate esindaja
Timo Varik Karikakra rühma vanemate esindaja
Kaide Kivisild Piibelehe rühma vanemate esindaja
Bibi Perlov Rukkilille rühma vanemate esindaja
Kätlin Umbleja Nurmenuku rühma vanemate esindaja
Annika Erg Kullatriinude rühma vanemate esindaja
Liisi Kukk Punatriinude rühma vanemate esindaja
Moonika Mets Valgetriinude rühma vanemate esindaja
Carina Soobel Sinitriinude rühma vanemate esindaja
Veronika Anisovets Rohetriinude rühma vanemate esindaja
Evelyn Lume Oranžitriinude rühma vanemate esindaja
Triinu Lihtsa Roosatriinude rühma vanemate esindaja
Piret Valdmaa Kollatriinude rühma vanemate esindaja
Mailis Muld Muumi rühma vanemate esindaja
Kadri Uibo Väike MY rühma vanemate esindaja
Karin Kopli õpetajate esindaja
Ene Lelberd õpetajate esindaja
Svetlana Räst õpetajate esindaja
Koit Nook Põlva Vallavalitsuse esindaja

Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

PÕLVA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põlva 17.10.2023 nr 2-3/434
Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete
lasteasutuste hoolekogude koosseisude
kinnitamine
Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1 "Põlva valla haridusasutuste hoolekogude
moodustamise kord ja töökord" § 11 lõike 2, Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2021. a otsuse
nr 1-3/38 "Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi
hoolekogusse" alusel ning arvestades Põlva Kooli ja koolieelsete lasteasutuste direktorite
esitatud andmeid, annab Põlva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud
vastavalt lisadele 1–3.
2. Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste direktoritel avalikustada hoolekogu
koosseis asutuse kodulehel.
3. Põlva Vallavalitsuse 18. oktoobri 2022. a korralduse nr 2-3/471 "Põlva valla
üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude
kinnitamine" lisad 4, 5 ja 12 tunnistatakse kehtetuks.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
Martti Rõigas /allkirjastatud digitaalselt/
vallavanem Heiki Kolk
vallasekretär

Töökuulutus

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab konkursi

ÕPETAJA 1,0 ametikohale

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 07.09.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile mesimumm@polva.ee

Täiendav info telefonil: õppealajuhataja Ülle Suur 5307 0614


Valvelasteaed Mesimummis

Põlva Lasteaed Mesimumm töötab puhkuseperioodil valvelasteaiana

 7. augustist - 25.augustini tööpäeviti kell 7.00-18.00.

Laste vastuvõtuks avatud järgmised suverühmad:

NURMENUKK sõimerühm I korrusel, rühma telefon 5307 1839;

RUKKILILL 3-4a I korrusel, rühma telefon 5307 1523;

PIIBELEHT 4-5a II korrusel, rühma telefon 5307 1709;

SINILILL 5-7a II korrusel, rühma telefon 5307 1422.

Kohtumiseni!

Teated valverühmast puudumisest edastage palun suverühma telefonil.
Valvelasteaias käimisest loobumise korral teatage 5307 0614; 799 6224; 5695 4816

e-post: mesimumm@polva.ee


Töökuulutus

Põlva Lasteaed Mesimumm kuulutab konkursi

ÕPETAJA 1,0 ametikohale 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18.06.2023 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile mesimumm@polva.ee

Täiendav info telefonil: 5695 4816

 


Arhiiv

ELIIS