Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine

PÕLVA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põlva 17.10.2023 nr 2-3/434
Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete
lasteasutuste hoolekogude koosseisude
kinnitamine
Põlva Vallavolikogu 17. jaanuari 2018. a määruse nr 1 "Põlva valla haridusasutuste hoolekogude
moodustamise kord ja töökord" § 11 lõike 2, Põlva Vallavolikogu 9. detsembri 2021. a otsuse
nr 1-3/38 "Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi
hoolekogusse" alusel ning arvestades Põlva Kooli ja koolieelsete lasteasutuste direktorite
esitatud andmeid, annab Põlva Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud
vastavalt lisadele 1–3.
2. Põlva Kooli ja Põlva valla koolieelsete lasteasutuste direktoritel avalikustada hoolekogu
koosseis asutuse kodulehel.
3. Põlva Vallavalitsuse 18. oktoobri 2022. a korralduse nr 2-3/471 "Põlva valla
üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude
kinnitamine" lisad 4, 5 ja 12 tunnistatakse kehtetuks.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korralduse peale võib esitada Põlva Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal
oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
Martti Rõigas /allkirjastatud digitaalselt/
vallavanem Heiki Kolk
vallasekretär